26. 09.


Výb?r z obsahu

Ubuntu 9.10 na HTC HD2 Hra pro v?echna Windows Mobile za?ízení s originálním ovládáním Windows 95 na Windows Mobile za?ízeních (+ MS-DOS 7.1) P?evod videa do (nejen) WVGA rozli?ení i s titulky Google Android 2.1 s HTC Sense na va?em za?ízení! Emulujte PlayStation na Windows Mobile! Nezbytné spou?t?cí rozhraní a knihovny pro provozování v?t?iny moderních aplikací. Velká recenze HTC Touch HD T8282 O centimetr tlust?í a 3150mAh siln?j?í! HTC Universal: Adhesive Tape Tuning (Shelby GT500KR) Ångström Opie 1.2.3 na HTC Universal: Pohled u?ivatele Linux na HTC Universal: Zcela nové mo?nosti! 8 palcové Sony Vaio VGN-P92KS s 2GHz Atomem a 1600x768 displejem

Odkazy

Partne?i:Stahujte neomezen? s rapidzasms.cz

Toplisty, katalogy:


Statistiky
Vyberte si kategorii ve vrchní ?ásti stránky.


Downloady: Emulátory
Emu48 1.19
Kvalitní emulátor programovatelných kalkula?ek HP-38G, HP-39G, HP-40G, HP-48SX, HP-48GX a HP-49G. Tento balí?ek obsahuje kalkula?ku (KLM skript) HP-48GX pro WVGA displeje, zbylých 10 kalkula?ek zobrazíte i na displejích s rozli?ením QVGA a vy??ím. Emulátor je pod v?eobecnou ve?ejnou licencí GNU, ale ROM jednotlivých kalkula?ek jsou pouze k osobnímu nekomer?nímu pou?ití.

Pou?ití emulátoru je snadné, proto?e budete mít po instalaci CAB souboru v?e p?ipravené (chcete-li pou?ít dal?í KML skripty pro jiné chování a vzhled kalkula?ky nebo pou?ít jiné ROM, podívejte se do p?ilo?eného souboru ?Emu48.htm?).

Po spu?t?ní vám budou nabídnuty p?ipravené KML skripty (?Current KML Script :?) z instala?ní slo?ky emulátoru (?Emu48 Directory?) p?edstavující jednotlivé kalkula?ky. ?Realistic HP 48GX [WVGA]? je v úvodu zmín?ná speciální verze pro WVGA displeje, na ostatní vám sta?í QVGA rozli?ení.

V nabídce ?File? lze na?íst novou kalkula?ku (?New??), otev?ít stav d?íve ulo?ené kalkula?ky (?Open??), ulo?it stav aktuální kalkula?ky (?Save?), ulo?it stav aktuální kalkula?ky, pokud je?t? nebyl ulo?en (?Save As??), zav?ít kalkula?ku (?Close?) nebo vstoupit do nastavení (?Settings?), kde lze povolit autentickou rychlost kalkula?ky, automatické ukládání stavu, spravovat virtuální pam??ové karty, virtuální kabelové nebo infra?ervené p?ipojení kalkula?ky a dal?í.

V nabídce ?Edit? je na?ítání a ukládání objekt? a kopírování a vkládání aktuálního výpo?tu (reálného ?ísla, komplexního ?ísla nebo ?et?zce) v úrovni 1 do a ze systémové schránky (pouze pro kalkula?ky HP-48SX, HP48-GX a HP-49G), zárove? je ve stejné nabídce i reset kalkula?ky a její záloha. Ve ?View? lze zm?nit aktuální KML skript (a tím rozlo?ení zobrazení), v ?Tools? si m??ete p?ipravit a pou?ít makro pro automatické zadávání a v ?Help? -> ?Help Topics? je podrobn?j?í popis v?ech funkcí emulátoru (stejný soubor jsem p?ilo?il i samostatn?).

Na oficiálních stránkách emulátoru je krom? verze pro stolní Windows i mnoho dal?ích KLM skript? nebo odkaz? na u?ite?né stránky okolo kalkula?ek od HP a jejich emulace.

Tento instala?ní soubor pochází odsud z fóra xda-developers.com.
Licence: GNU GPL O/S: Pocket PC 2002 a vy??í Verze: 1.19
Přidáno: 01. 09. 2010 Downloady: 1199 Stáhnout (2,55 MB)
FPSEce 0.10
Emulátor legendární herní konzole PlayStation byl jednou z prvních aplikací, která se na Windows Mobile Downloads objevila. Po dvou letech ?ekání auto?i emulátoru vypustili na ve?ejnost kompletn? p?epsanou verzi 0.10. Ta je mnohem rychlej?í, fungují na ní tém?? v?echny hry, umí emulovat analog, podporuje n?které Bluetooh gamepady, umí simulovat mulitouch u virtuálních tla?ítek a dal?í.

Významným rozdílem je také skute?nost, ?e pro emulaci konzole ji? nepot?ebujete nutn? její BIOS. Pro n?které hry v?ak nutný být m??e, podle autor? je nejlep?í ten s ozna?ením Scph1001 (po instalaci emulátoru ho nakopírujte do ?\Program Files\FpseCE\BIOS?). Samoz?ejm? budete pot?ebovat obraz disku hry (kterou vlastníte); podporovány jsou r?zné formáty (ISO, BIN, IMG, NRG), které mohou být zabalené (Z, BZ, ZNX). Proto?e na discích her ?asto bývá mnoho zbyte?ných v?cí (a zabíraly by vám mnoho místa na kart?), najdete na stránkách emulátoru aplikaci PocketISO, slou?ící ke zmen?ení a o?ezání her (odebrání/komprimace hudby, videa?).

Obraz disku hry m??ete ulo?it kamkoliv (na kartu, na sí?ový disk?), proto?e emulátor vás ho v?dy po spu?t?ní nechá vybrat (a vytvo?í jeho zástupce do nové slo?ky ?PSone Games? v nabídce Start spole?n? s va?ím nastavením). Pokud se emulátor nespustí, m??e být nutné specificky upravit soubor ?\Program Files\FpseCE\fpse.ini?, dal?í informace hledejte v p?ilo?eném ?FPSEce 0.10 ReadMe.pdf?.

Ne? si budete moci u?ívat hraní, bude nejzdlouhav?j?í namapovat tla?ítka pro ovládání. Máte-li hodn? fyzických, stiskn?te ikonu gamepadu, ten se zv?t?í, abyste mohli ozna?it konkrétní tla?ítko - jeho ?íslo zmizí ? nyní stiskn?te fyzické tla?ítko, které k n?mu chcete p?i?adit, a jste hotovi. Mapování tla?ítek na dotykový displej se provádí po stisku ikony displeje. Nalevo uvidíte rozlo?ení ?ástí displeje pro mapování (posuvníky lze m?í?ku m?nit) a napravo výb?r tla?ítka (a zp?sob jeho stisku), pod ním jeho p?ípadnou ikonu a barvu (chcete-li virtuální tla?ítko na displeji vid?t). Kdy? jsou tla?ítka správn? rozmíst?na, m??ete tisknout i dv? zárove?, emulátor se pokusí odhadnout oba dotyky (nap?íklad plyn a zato?ení zárove?). Je mo?né mapovat i analogový ovlada?, pistoli (nabídka ?Controller?) a stisk n?kolika tla?ítek zárove? (?MultiKeys?). Z mapování tla?ítek odejdete krátkým stiskem vypínací ikony vlevo naho?e (jejím dlouhým podr?ením emulátor ukon?íte).

?Oto?ením? velkého st?íbrného tla?ítka na po?adovanou stranu p?eklopení aktivujete zobrazení na celém displeji. Zp?t z celého displeje se vrátíte stiskem bílého malého textu v rohu. Pokud se hra zobrazuje pomalu, m??ete vyu?ít vynechávání obrázk? (?FrameSkip?). Má-li hry komprimovaný zvuk (pomocí PocketISO), ztlumením ?CD Vol? a ?XA Vol? lze dosáhnout a? o 20% rychlej?í emulace.

Pochopiteln?, ?e ?ím výkonn?j?í je va?e za?ízení, tím plynulej?í emulace dosáhnete. Vlastníte-li za?ízení s chipem Qualcomm Snapdragon, zahrajete si plynule v?t?inu her. Stojí za to shlédnout videa, na kterých je pou?ita Toshiba TG01 nebo HTC HD2.

Chcete-li vývoj podpo?it, m??ete za 5? získat verzi s mo?ností ulo?ení postupu úpln? kdykoliv. S volnou verzí se budete muset spokojit s klasickým ukládáním (ikony Memory karet). Podívejte se do p?ilo?eného ?FPSEce 0.10 ReadMe.pdf?, kde je kompletní návod k pou?ití emulátoru v?etn? dal?ích d?le?itých informací (ty jsou i na oficiálních stránkách).
Licence: Freeware O/S: Windows Mobile 2003 a vy??í Verze: 0.10
Přidáno: 26. 12. 2009 Downloady: 2967 Stáhnout (4,09 MB)
Esmertec Jbed 20090216.5.1
Esmertec Jbed je jedním z nejrychlej?ích a nejschopn?j?ích ?emulátor?? Java 2 Micro Edition (J2ME) pro Windows Mobile. M??ete si tak na svém Windows Mobile za?ízení zahrát i hry z klasických hloupých telefon? nebo pou?ívat datov? nenáro?ný a rychlý mobilní prohlí?e? Opera Mini, který je pravd?podobn? tou nejpropracovan?j?í J2ME aplikací.

Po instalaci si program asociuje v?echny JAR soubory v systému, tak?e je lze vybrat p?ímo z Pr?zkumníku soubor?. Pokud nejprve spustíte Esmertec Jbed, m??ete v ?Menu? -> ?Install? zvolit ?Local Files? a celé za?ízení bude prohledáno na p?ítomné MIDlety. V?echny nalezené soubory se vypí?í v seznamu, ozna?ením a zvolením ?Menu? -> ?Info? lze zobrazit detailní informace o MIDletu nebo levým ?Go? soubor rozbalit. Po rozbalení budete dotázáni, kam chcete javovou aplikaci/hru za?adit (?Menu? -> ?New Folder? si m??ete vytvo?it novou slo?ku), pokud nechcete vytvá?et slo?ky, jen nechte ozna?ené ?? a dokon?ete levým ?OK?. MIDlet se za?ne kompilovat (javový bitecode p?ímo do nativních instrukcí). M??ete se setkat s hlá?kami o nepodepsané aplikaci, ty jen potvr?te levým ?Yes?. Po dokon?ení získáte hlá?ku o úsp??né instalaci a mo?nosti p?ímého spu?t?ní, co? lze ud?lat levým ?Yes?.

Po p?í?tím spu?t?ní Esmertec Jbed uvidíte seznam svých nainstalovaných MIDlet? a vytvo?ené slo?ky (ze kterých se vracíte ?Menu? -> ?Up?). Stiskem aplikace nebo ozna?ením a levým ?Launch? je m??ete spou?t?t. U? se nemusí kompilovat, tak?e nabíhají tém?? okam?it?. V ?Menu? -> ?Actions? lze aplikaci odinstalovat (?Uninstall?), provést update z nového MIDletu (?Update?), p?ejmenovat (?Rename?), p?emístit do jiné slo?ky (?Move?), nastavit hlá?ky zabezpe?ení (?Security?) a zobrazit informace o javové aplikaci (?Info?). V samotné hlavní nabídce ?Menu? m??ete vytvo?it kdykoli novou slo?ku (?New Folder?), odinstalovat úpln? v?echny javové aplikace (?Uninstall All?), zobrazit certifikáty (?Certificates?), povolit b?h na pozadí (?Background Running?) a dal?í.

V této diskusi na fóru xda-developers.com najdete star?í upravené verze, které lze v?etn? MIDlet? nainstalovat na pam??ovou kartu, jinak se toti? v?e ukládá do úlo?i?t? v za?ízení. Podrobné informace o Esmertec Jbed najdete na oficiálních stránkách.
Licence: O/S: Windows Mobile 5 a vy??í Verze: 20090216.5.1
Přidáno: 09. 04. 2009 Downloady: 6062 Stáhnout (1,21 MB)
PocketGBA
Vzpomínáte na herní konzoli Game Boy Advance? Jako skoro v?echny herní konzole, i tato se emuluje na v?emo?ných jiných platformách a tedy i na Windows Mobile. Za ty roky existence konzole na ní vznikly stovky her v?ech ?ánr? a je ?koda na n? hned zapomenout, proto?e n?které jsou velmi kvalitní. Díky tomuhle emulátoru si je zahrajete i na svém mobilním za?ízení!

Hlavní obrazovka emulátoru obsahuje devíti ikonové menu. První ikonkou ?Load? na?t?te zálohu cartrige (ROM) ve formátu .gba (m??e být v .zip archivu). Pokud je korektní, zp?ístupní se vám v?echny mo?nosti v menu. Je?t? p?ed zahájením hry tla?ítkem ?Run? bude vhodné si nastavit ovládání v ?Control?, pokud máte tu mo?nost, namapujte co nejvíce tla?ítek na HW tla?ítka va?eho za?ízení, ovládání pomocí displeje není v?t?inou pohodlné. V nabídce ?Video? lze volit p?ípadný frame skip, zp?sob zobrazení (horizontální, vertikální nebo na celou obrazovku), povolit HW grafickou akceleraci pro za?ízení s chipy Intel 2700G a zakázat zobrazení informací o stavu p?i h?e. Nabídka ?Sound? nabízí detailní nastavení zvuku v?etn? mo?nosti jeho vypnutí (pro rychlej?í emulaci). ?System? umo??uje ladit nefunk?ní cartridge (p?i problémech zru?te ?Cart. Mask?, pop?ípad? ?Patch Cart.?, m??ete také vyzkou?et vypnout zvuk); velice zajímavé jsou polo?ky ?Edit Game Screen? (horizontální ?H? nebo vertikální ?V?), díky kterým si m??ete pomocí jednoduchého editoru zcela libovoln? rozlo?it prvky p?i emulaci (pozice tla?ítek na displeji, obrazu...). Ikonky ?Save? a ?Load? samoz?ejm? umo??ují nezbytné ulo?ení a op?tovné na?tení hry. P?i h?e lze hlavní menu vyvolat stiskem obrazu.

Emulátor se neinstaluje! Sta?ené a rozbalené soubory nakopírujte do za?ízení a spus?te souborem ?PocketGBA.exe?.

Nav?tivte oficiální stránky pro dal?í informace.
Licence: Freeware O/S: Pocket PC 2002 a vy??í Verze: rel. 060723
Přidáno: 08. 03. 2009 Downloady: 1803 Stáhnout (308 kB)
Genesis Plus/Pocket PC 1.06
Díky tomuto emulátoru si na svém kapesním po?íta?i m??ete zahrát legendární hry z konzole Sega Genesis (Sega Mega Drive). Jsou podporovány i zazipované ROM her a emulace probíhá p?ekvapiv? plynule. Emulátor se neinstaluje. Rozbalené soubory sta?í p?ekopírovat do za?ízení a spustit souborem ?genpp.exe?. Po úvodní obrazovce vás hra nechá vybrat konkrétní ROM vybrané hry (ty musíte vlastnit a mít nakopírované v za?ízení). Po výb?ru této ROM se hra spustí a u? m??ete hrát.
Licence: Freeware O/S: Windows Mobile 2003 a vy??í Verze: 1.06
Přidáno: 24. 02. 2008 Downloady: 2880 Stáhnout (272 KB)
TI59ce 1.0
Znáte to. Pot?ebujete n?co rychle spo?ítat a máte po ruce va?e kapesní za?ízení, ale hned vedle vám le?í i b??ná ?hloupá? kalkula?ka, sáhnete rad?ji práv? po ní. Jsou mo?né dv? p?í?iny: bu? po?ítáte jednoduchý p?íklad a nestojí vám za to ?mátrat v menu va?eho za?ízení a ?ekat, a? se aplikace spustí, nebo naopak pot?ebujete spo?ítat slo?itý p?íklad a pou?ít n?které dal?í matematické funkce. Defaultní kalkula?ka ve Windows Mobile podporuje pouze ty základní. Tato aplikace v?ak umí zcela v?rohodn? emulovat skute?nou, programovatelnou kalkula?ku od Texas Instruments s ozna?ením 59 CE. P?esto?e se jedná o star?í kalkula?ku (mo?ná jí dokonce pamatujete), obsahuje tém?? v?echny d?le?ité pokro?ilé matematické funkce. Spou?tí se a po?ítá velice svi?n? i na pomalej?ích za?ízeních a ani vám nezabere moc místa, nebo? nainstalovaná má jen n?co p?es 100KB.
Licence: Freeware O/S: Pocket PC 2002 a vy??í Verze: 1.0
Přidáno: 06. 02. 2008 Downloady: 2896 Stáhnout (32,0 KB)
pDOSBox 2.0
Pln? funk?ní emulátor mocného opera?ního systému DOS zalo?ený na známem DOSBoxu.

Pro spu?t?ní této verze je bohu?el nutné nastavit datum v za?ízení o n?kolik let zp?t, jinak získáte jen hlá?ku, ?e program ji? vypr?el a máte si stáhnout neexistující nov?j?í verzi!

Obsah sta?eného archivu nakopírujte na kartu. Emulátor spustíte souborem pdbfend.exe. Nyní ji? m??ete pracovat jako v klasickém p?íkazovém ?ádku DOSu. Doporu?uji nejprve spustit n?jaký souborový manager (Norton Commander, Volkov Commander...), ze kterého snadno dále spustíte va?e oblíbené DOSovské hry a programy. Kompletní konfiguraci pDOSBoxu najdete v souboru DOSBOX.TXT, ve kterém jsou navíc obsa?eny p?íkazy, jen? se vykonají p?i úplném spu?t?ní aplikace (nap?íklad si v n?m m??ete nastavit automatický start zmín?ného souborového manageru).
Licence: Freeware O/S: Pocket PC 2000 a vy??í Verze: 2.0
Přidáno: 24. 12. 2007 Downloady: 2431 Stáhnout (1,17 MB)
Twitter


Vyhledávání
Twiter