29. 09.


Výb?r z obsahu

Ubuntu 9.10 na HTC HD2 Hra pro v?echna Windows Mobile za?ízení s originálním ovládáním Windows 95 na Windows Mobile za?ízeních (+ MS-DOS 7.1) P?evod videa do (nejen) WVGA rozli?ení i s titulky Google Android 2.1 s HTC Sense na va?em za?ízení! Emulujte PlayStation na Windows Mobile! Nezbytné spou?t?cí rozhraní a knihovny pro provozování v?t?iny moderních aplikací. Velká recenze HTC Touch HD T8282 O centimetr tlust?í a 3150mAh siln?j?í! HTC Universal: Adhesive Tape Tuning (Shelby GT500KR) Ångström Opie 1.2.3 na HTC Universal: Pohled u?ivatele Linux na HTC Universal: Zcela nové mo?nosti! 8 palcové Sony Vaio VGN-P92KS s 2GHz Atomem a 1600x768 displejem

Odkazy

Partne?i:Stahujte neomezen? s rapidzasms.cz

Toplisty, katalogy:


Statistiky
Vítejte
Stahujte stovky aplikací pro Windows Mobile ZDARMA a LEGÁLN?!
Tady najdete stovky aplikací a her pro Windows Mobile.
Vyberte si kategorii ve vrchní ?ásti stránky.


Stahujte Fly Through 3D pro Windows Phone!

Trvalo to m?síc, ale je to tady: Hra Fly Through 3D pro Windows Phone je na oficiálním Marketplace! Certifikace trvala déle ne? celý srpen leto?ního roku, jeliko? jsem v kódu hry ud?lal chybu v n??em, co u? jsem m?l správn? (nev?iml jsem si toho a Microsoft m?l p?ipomínky), ale stihl jsem to je?t? p?ed vydáním Windows Phone 8 (s kterými je nicmén? Fly Through 3D také kompatibilní). Stahujte a komentujte!O h?e jsem psal u? p?ed jejím vydáním, proto zopakuji jenom krátce, o co v ní vlastn? jde: ?ídíte cvi?nou vesmírnou lo?, s kterou musíte co nejp?esn?ji prolet?t ka?dou vesmírnou branou na trati. ?ím p?esn?ji proletíte, tím vy??í skóre získáte, a tím rychleji postoupíte do dal?ích level? (kolik p?esn? bod? pot?ebujete do dal?í úrovn? uvidíte neustále vpravo dole). Ve vy??ích levelech se zvy?uje rychlost va?í lod?, ov?em dal?í brány jsou umíst?ny dál od sebe, tak?e máte dost prostoru na získání správného sm?ru letu. Jediný zp?sob, jak ovlivnit jeho rychlost, je chytit prstem zpomalující pulzující krystal, ten ?as od ?asu proletí vesmírem okolo vás. Kdy? budete ale n?jakou dobu hrát, zjistíte, ?e vy??í rychlost je výhodná pro p?esn?j?í pr?let (jakmile do brány jednou vletíte správn?, nestihnete uvnit? zm?nit sm?r a pr?let bude hodnocený jako ?Perfect?).

Hru mám v plánu dále roz?i?ovat, p?idat dal?í herní disciplíny, dal?í lod?, modely ve vesmíru, ? Nejd?ív ale pot?ebuji n?jakou zp?tnou vazbu, co se vám líbí a nelíbí, co byste t?eba ud?lali jinak :). Stáhn?te si hru z Marketplace (klidn? pomocí tohoto p?ímého linku ve va?em Windows Phone) a napi?te komentá? (v kterémkoli menu hry stiskn?te klí? a potom ?review this game?). Chcete-li m? podpo?it, m??ete si hru koupit za 21,-K? (to je t?eba jako lahev Coca-Coly nebo Cheeseburger u McDonald´s :)).Klikn?te na ?Zobrazit jednotn?? a podívejte se na video ze hry!

Fly Through 3D pro Windows Phone 7 (moje první 3D hra)

Proto?e nemám ?ádný jiný prostor, kam bych napsal o tom, na ?em aktuáln? pracuji, napí?u sem o h?e, kterou s XNA práv? vyvíjím pro Windows Phone 7. Je to moje první 3D hra v?bec a dost m? p?ekvapilo, jak je 3D programování s XNA pohodlné. Microsoft XNA je ?ízené b?hové prost?edí na vývoj her pro stolní Windows, Xbox 360, Windows Phone 7 a p?ehráva? Zune. Výhodou je, ?e projekt v XNA vyvíjený t?eba práv? pro Windows Phone 7 není slo?ité upravit i pro provoz na v?ech ostatních jmenovaných platformách.

Hlavní p?ednost XNA ov?em spo?ívá v tom, ?e vývoj her obrovsky usnad?uje. A?koli jsem n?m?l ?ádné zku?enosti s vývojem 3D her, byl jsem b?hem pár týdn? schopen vytvo?it hratelné demo odpovídající mé p?edstav? o finální h?e. Prost? bomba.

Inspiraci mi dala jedna z prvních v?t?ích her, kterou jsem na konci roku 2010 na Windows Phone 7 hrál ? Glyder: Adventure Worlds, kde s hlavní hrdinkou plachtíte na rozli?ných k?ídlech po r?znorodých sv?tech (ostrovech) a plníte dovednostní úkoly. P?i?lo mi to tehdy jako skv?lé vyu?ití pohybového senzoru pro pohyb v trojrozm?rném sv?t? ? ten byl pohodln?j?í a intuitivn?j?í, ne? by bylo ovládání stejné hry tla?ítky.

Pro Windows Phone 7 není moc dal?ích her, ve kterých ovládáte pohybovým senzorem n?co na principu paraglidingového k?ídla (jako v Glyder: Adventure Worlds), ale p?itom mi to p?ijde jako velká zábava, tak?e v mojí h?e ? Fly Through 3D ? budete podobným zp?sobem ovládat sportovní vesmírnou lo?. Úkolem bude co nejlépe prolétávat vesmírnými branami, proto?e ?ím p?esn?ji proletíte, tím rychleji se dostanete do dal?ích level? (a získáte v?t?í skóre).


Klikn?te na ?Zobrazit jednotn??, p?e?t?te si o h?e víc a podívejte se na video ze hry a na screenshoty v plném rozli?ení!

Curves: P?ed?lávka Achtung, die Kurve! pro dva hrá?e na jednom Windows Phone 7

I kdy? u? tenhle server není dávno aktualizovaný, napí?u sem o XNA h?e pro Windows Phone 7, kterou jsem nedávno vydal. U? p?ed n?kolika lety jsem cht?l pro Windows Mobile ud?lat p?ed?lávku staré hry Achtung, die Kurve! od anonymních autor?, ale ne? jsem se k tomu odhodlal, p?i?ly Windows Phone 7, tak?e psát n?co pro Windows Mobile by u? nem?lo smysl. S verzí pro Windows Phone 7 jsem si docela pohrál, tak?e je o dost lep?í ne? ta originální DOSová :).

Pokud náhodou hru Achtung, die Kurve! neznáte, p?e?t?te si o ní na Wikipedii. Moje verze pro Windows Phone 7 je jiná mimo jiné v tom, ?e ?nezem?ete? hned p?i prvním nárazu, proto?e k?ivka obou hrá?? má ?ivoty, které se rychle ode?ítají p?i pr?jezdu u? nakreslenou k?ivkou a o n?co pomaleji p?i opu?t?ní displeje. Krom? toho jsou ve h?e power-upy m?nící po sebrání rychlost k?ivky (a tím i polom?r zatá?ení) nebo její tlou??ku. Ob?as se objeví i power-up dodávající ?ivoty nebo takový, který vyma?e mapu. Lze hrát na 1, 3 nebo 5 kol a ka?dý hrá? si m??e vybrat barvu svojí k?ivky.

Hra Curves je zdarma ke sta?ení na oficiálním Marketplace. Zobrazuje vým?nnou reklamu AdDuplex propagující aplikace jiných vývojá??, ale p?i samotném hraní ?ádnou reklamu neuvidíte.

Pokud se vám hra bude líbit, nezapome?te ji na Marketplace ohodnotit!

Pro Windows Phone 7 bych cht?l vyvinout i n?co v?t?ího, ale proto?e jsem letos v maturitním ro?níku, nemám ani trochu tolik ?asu, kolik bych cht?l a pot?eboval. P?esto zkou?ím v XNA 3D vykreslování a animaci model?, cht?l bych za?ít n?co s dal?ím rozm?rem :).

Pro screenshoty ze hry Curves klikn?te na ?Zobrazit jednotn??!

Monopoly Classic 0.0.30

Monopoly jsou t?etí velkou 3D hrou (OpenGL ES 2.0), kterou mobilní divize EA vypustila zdarma pro u?ivatele HTC HD2 a HTC HD Mini. P?emý?líte, jak by placatá desková hra vyu?ila 3D akcelera?ní schopnosti chipu Qualcomm Snapdragon? Zkuste tuhle verzi pro HTC HD2 a uvidíte!

Celá hra je zpracovaná jako pohled na reálnou hrací plochu v reálném pokoji, kamera se ov?em dynamicky pohybuje tak, aby v?dy zabírala práv? aktivní ?ást (let kostek po zat?esení za?ízením, pohyb vtipn? animovaných figurek, ?).

Hrát m??ete proti telefonu (t?i úrovn? obtí?nosti) nebo s dal?ími hrá?i. Maskot hry vás seznámí s jejím prost?edím (?e si tahem po ikonách ve spodní ?ásti vybíráte, zda chcete hodit kostkami, prodávat nemovitosti nebo je spravovat, ?e log hry se vysouvá a zasouvá ve vrchní ?ásti displeje a podobn?) a i s funkcemi jednotlivých obrazovek (pro obchodování nebo správu).

Pot?ebujete-li si pravidla Monopol? o?ivit, p?e?t?te si tento podrobný návod.

Hra vychází z verze pro iOS (iPhone). EA Mobile stojí i za The Sims 3 nebo Need for Speed Shift, v?echny dosud vy?lé OpenGL ES 2.0 herní tituly pro Windows Mobile jsou na stránkách distributora. Pro sta?ení musíte vybrat své za?ízení (s Windows Mobile zatím jen HTC HD2 a HD Mini) a vyplnit jeho IMEI ?íslo (zadejte *#06* na telefonní klávesnici). Pokud se va?e celé IMEI ?íslo do pole nevejde, musíte si hru stáhnout neoficiáln?.

Vzhledem k tomu, ?e jde o port (hra nebyla p?vodn? pro Windows Mobile vyvíjena), mohou nastat problémy s její stabilitou, pop?ípad? i spu?t?ním. V obou p?ípadech pomáhá restart systému.

Jak zamezit zamykání odem?ených Windows Phone 7 p?i synchronizaci se Zune software

Máte-li sv?j Windows Phone 7 odem?ený pro nahrávání XAP aplikací mimo Marketplace, jist? jste si vyzkou?eli, ?e po synchronizaci se Zune software se vá? telefon zase zamkne. Neoficiální aplikace potom není mo?né instalovat, a n?které neoficiáln? nahrané d?íve pak dokonce nejdou ani spustit (v?t?inou ukradené Xbox LIVE hry). Chcete-li následn? telefon zase odemknout (aplikací Chevron), nemusí to jít. Na fóru xda-developers.com je u? n?jakou dobu postup na permanentní odem?ení, který popí?u v tomto návodu.

Postup funguje pouze na za?ízeních HTC, proto?e to jsou jediná za?ízení, na kterých lze pou?ít neoficiální správce soubor? TouchXplorer nutný k nakopírování konfigura?ních soubor? do slo?ky ?\Windows? v telefonu (je pot?eba to ud?lat ru?n?, jeliko? Windows Phone 7 aplikace nemají z bezpe?nostních d?vod? právo zasahovat do systémových soubor?).

Klikn?te na ?Zobrazit jednotn?? a p?e?t?te si, jak zabránit op?tovnému zam?ení odem?eného Windows Phone 7!

Jak do HTC HD2 nahrát Windows Phone 7

Oficiální update na Windows Phone 7 pro HTC HD2 nevznikl, i kdy? se to p?vodn? p?edpokládalo. D?vodem jsou chyb?jící tla?ítka vyhledávání a fotoaparátu, která ka?dé Windows Phone 7 za?ízení musí bezpodmíne?n? mít. Není ov?em t??ké si domyslet, ?e skute?ným d?vodem, pro? oficiální update pro HTC HD2 v HTC nevytvo?ili, je podpora prodeje úpln? nových Windows Phone 7 za?ízení. Majitelé HTC HD2 by si jinak HTC HD7 ur?it? nekoupili.

U? krátce po vydání HTC HD7 se na internetu objevila videa Windows Phone 7 b??ících na HD2, ale a? nedávno uvolnila ?inská skupina hacker? ?íkající si Dark Forces Team (DFT) první neoficiální ve?ejnou ROM pro testování. Windows Phone 7 m??ete na svém HTC HD2 vyzkou?et i vy, není to v?bec t??ké!

Klikn?te na ?Zobrazit jednotn?? a p?e?t?te si podrobný návod, jak do HTC HD2 nahrát Windows Phone 7 anebo se podívejte na video!

Jak odemknout ka?dý Windows Phone 7 pro nahrávání neoficiálních aplikací

Jeliko? nikdo neví, kdy se ?esko stane podporovaným regionem pro Windows Phone 7, nezbývá ?eským u?ivatel?m nic jiného, ne? si za?ízení odemknout pro instalaci XAP soubor? (obdoba CAB z Windows Mobile) ze stolního po?íta?e (cht?jí-li pou?ívat jiné ne? freeware nebo demo verze aplikací a her). Nemluvím o warezu, na xda-developers.com i jinde vznikají tzv. homebrew aplikace, co? jsou programy, které by Microsoft neschválil pro vystavení na Marketplace (nap?íklad plnohodnotný správce soubor?, emulátory jiných systém?, aplikace m?nící prost?edí systému, ?).

Nejde o ?ádný slo?itý hack, pokud byste si zaplatili vývojá?skou licenci, dostanete mo?nost si za?ízení odemknout oficiáln? (abyste mohli testovat vlastní aplikace na reálném za?ízení). Návod v tomto ?lánku popisuje neoficiální cestu. Skv?lé je, ?e telefon m??ete po odem?ení zase kdykoliv zamknout.

Klikn?te na ?Zobrazit jednotn?? a podívejte se na kompletní návod na odem?ení ka?dého Windows Phone 7 za?ízení!

Klidné pro?ití váno?ních svátk? a úsp??ný nový rok 2011!

Vá?ení ?tená?i, dovolte mi, abych vám jménem na?eho serveru pop?ál klidné a veselé pro?ití váno?ních svátk? a ??astný a úsp??ný nový rok 2011! Rok 2010 se stal rokem p?íchodu nového systému Windows Phone 7 a odchodu starého: Windows Mobile. Neznamená to, ?e by Microsoft sv?j nejsiln?j?í mobilní systém p?estal podporovat, ale u? se nedo?káme jeho dal?ích verzí. Windows Mobile 6.5.3, které se poprvé objevily na Sony Ericssonu Aspen, jsou poslední oficiální verzí Windows Mobile.

Server Windows Mobile Downloads byl zalo?en 23. prosince 2007 na freehostingu IC.cz. B?hem následujícího roku se stal nejnav?t?vovan?j?ím portálem zam??eným výhradn? na freeware pro Windows Mobile v ?esku a byla mu nabízena spolupráce nebo podpora od známých i mén? známých server? zam??ených na mobilní technologie. Dnes ji? neaktivní informa?ní server PDAmobile.cz nám v za?átcích poskytl pot?ebné serverové kapacity (p?vodn? m?lo dokonce celé Windows Mobile Downloads b??et jako dce?iný portál serveru PDAmobile.cz). Formou sdílení ?lánk? a p?edev?ím databáze freewaru jsme n?jakou dobu úzce spolupracovali se stále aktivním serverem WMMania.cz, u jeho? zrodu jsme stáli. Dodnes udr?ujeme partnerství s pravd?podobn? nejvýznamn?j?ím ?eským serverem o chytrých za?ízeních SmartMania.cz.

V sou?asnosti b??íme na vlastním VIP hostingu od IC.cz s garantovanou dostupností 99,5% a MySQL databází na vyhrazeném serveru. Nav?t?vujete-li nás pravideln?, mohli jste na vlastní o?i za?ít, ?e VIP hosting od IC.cz p?íli? VIP není (pokud ov?em zkratka neznamená n?co jako ?Velmi Idiotsky Pomalý?), dostupnost serveru je reáln? pouze okolo 99% (ka?dá stá náv?t?va m??e být v pr?m?ru neúsp??ná, co? statisticky znamená, ?e p?ijdeme asi o 20 ?tená?? denn?), av?ak p?i pohledu na diskový prostor (vzhledem k na?emu zam??ení jde o klí?ový parametr hostingu) je cenov? velmi výhodný.

Pro? jsem napsal takový krásný p?ehled? Pokud sledujete novinky okolo Windows Phone 7, neuniklo vám, ?e ve?keré aplikace pro tento nový systém bude mo?né instalovat pouze z oficiálního Marketplace, Microsoft tím zcela radikáln? a globáln? vy?e?il problém, který se servery, jako je tento, sna?í velmi nedokonale ?e?it: Umístit v?echny aplikace na jediné místo.Jak to bude s Windows Mobile Downloads dál? Klikn?te na ?Zobrazit jednotn??!

Velká recenze HTC HD7

HTC HD7 je za?ízením s nejv?t?ím displejem z ?ady t?ch úpln? prvních s o?ekávaným systémem Windows Phone 7, a proto?e má HTC v Praze svou první prodejnu v Evrop?, za?al se u nás tento model, v po?adí ji? t?etí za?ízení ze série HD, prodávat docela rychle navzdory tomu, ?e ?eská republika není ?ádným z primárn? podporovaných region? pro Windows Phone 7. To znamená, ?e v systému chybí ?eská lokalizace.

Krom? toho nem??ete nakupovat na Marketplace (aplikace, hry ani hudbu), jste omezeni na stahování freewaru a trial verzí. Je v?ak pouze otázkou m?síc?, kdy bude podporována i ?eská republika a ?e?tina, p?esto?e p?esné datum zatím stanovené není.

V ?ádném p?ípad? to neznamená, ?e nemá smysl si koupit Windows Phone 7 za?ízení práv? nyní. Nový systém má hodn? co nabídnout, je kompletn? optimalizován pro nové chipy Qualcomm a staví na my?lence kompatibility v?ech aplikací na v?ech Windows Phone 7 za?ízeních.

Chcete si HTC HD7 po?ídit? P?e?t?te si nejd?ív velkou recenzi a zjist?te, jak na tom HD7 ve skute?nosti je!

Jak vym?nit microSD kartu v HTC HD7

Vlna prvních Windows Phone 7 za?ízení se prodává pouze s 8GB microSD kartou, co? by nebyl ?ádný problém, kdyby ?la pohodln? vym?nit. U v?t?iny to bohu?el nejde, vým?nou karty p?ijdete o záruku. Windows Phone 7 toti? s kartou zacházejí úpln? jinak ne? jiné systémy. Po prvním spu?t?ní kartu naformátují a p?ipojí ji k vnit?nímu úlo?i?ti, tak?e vznikne jednotné pole. Kdy? kartu vyndáte, nebude ?itelná nikde jinde, ne? zase ve va?em telefonu. Proto?e mi 8GB karta v HTC HD7 nesta?ila, rozhodl jsem se ji vym?nit za 16GB (samoz?ejm? není problém pou?ít jakoukoliv, ale dostate?n? rychlou, v?t?í kartu). Nato?il jsem pro vás video, na kterém je vid?t, jak jsem to ud?lal.

Na internetu jsou k dispozici videa a ?lánky o tom, jak lze kartu v HTC HD7 vym?nit bez ztráty záruky. T?m nev??te, jde prost? jenom o to, ?e vynálezci t?chto ?e?ení vy?roubují pouze ?roubky bez nálepky ?VOID? a plast chránící kartu ohnou tak, aby se k ní dostali. Nemyslete si, ?e jenom kv?li tomu, ?e na jednom ?roubku z?stane bezpe?nostní nálepka, nebude poznat, ?e jste za?ízení otev?eli. U? jenom kv?li od?ení barvy ?roubk? (i opatrným ?roubováním) nebo odlepením pásky kryjící kartu to bude na první pohled jasné.

Rozhodnete-li se kartu vym?nit, vzdáváte se záruky a v?ech dat ve svém za?ízení. Budete pot?ebovat hv?zdicový ?roubovák Torx ?íslo 5 a rychlou micoSD HC kartu (v HTC HD7 je defaultn? karta od SanDisku, já jsem ji vym??oval za stejnou, jenom?e 16GB). Kdyby vás zajímalo, jak Microsoft zákaz vým?ny karet komentuje, v?zte, ?e tvrdí, ?e karty musí být speciáln? vybrané, aby ka?dé Windows Phone 7 za?ízení dosahovalo optimální rychlosti.

Jakmile máte ?roubovák a kartu, je u? vým?na jednoduchá: Sundáte oba zadní kryty (na tom spodním je anténa) a vy?roubujete spodní ?ást ?roubk? (plastový rám není nutné celý sundávat, sta?í ho vyklopit). Potom odstraníte hadrovou pásku dr?ící kartu a vym?níte ji za novou (kartu, ne pásku), na?e? za?ízení zase slo?íte. Telefon ji nejprve bude ignorovat, je nutné provést hard reset (p?ijdete o v?echna data v telefonu) v ?Settings? -> ?about? -> ?reset your phone?, aby do?lo k jejímu naformátování a p?ipojení. Potom u? se m??ete t??it z 16GB (nebo 32GB) HTC HD7.

Klikn?te na ?Zobrazit jednotn?? a podívejte se na videopostup.

Métro 5.9.2

Cestujete-li bez auta, bude pro vás tato aplikace k nezaplacení. Má databázi m?stské hromadné dopravy pro více ne? 400 m?st (samoz?ejm? v?etn? t?ch ?eských). Doká?e vám vyhledat a podrobn? vypsat spojení odkudkoli tém?? kamkoli (v daném m?st?). Podle vygenerované trasy se potom m??ete ?ídit, p?ímo ji vlo?it do kalendá?e nebo p?idat ke kontaktu.

Nová verze 5.9.2 tradi?n? aktualizuje soubory m?st.

P?ilo?ená slo?ka ?M?sta (PDB)? obsahuje soubory s informacemi o hromadné doprav? pro ka?dé m?sto. Do slo?ky s nainstalovaným programem v za?ízení (?\Program Files\Metro\?) sta?í nakopírovat jen ty PDB databáze, které pot?ebujete. Nenakopírujete-li ?ádné, program vám nabídne sta?ení aktuálních z internetu. K dispozici je ?e?tina (?Options? ->?Preferences?)

Po spu?t?ní vyberte po?adované m?sto, ozna?te ho a potvr?te (bílým palecem). Do vrchního pole vypl?te odkud cestujete (zobrazí se seznam) a do druhého pole kam cestujete. Klikn?te na ikonku ?erveného paná?ka, hned získáte podrobný výpis nejrychlej?ího a nejkrat?ího spojení. Ikonka kolejí zobrazí kompletní sí? hromadné dopravy, hv?zdi?ka zajímavá místa a otazník informace k doprav? daného m?sta.

Auto?i zpracovali popis s návodem dostupný na oficiálních stránkách (p?elo?ená verze).

Ve sta?eném balíku najdete verzi pro Windows Mobile Professional a Classic (s dotykovým displejem) a Windows Mobile Standard (bez dotykového displeje). Na oficiálních stránkách je krom? dal?ích informací i verze pro dal?í platformy (iOS, PalmOS, Symbian, BlackBerry?) a star?í procesory.

(Screeny pocházejí ze star?í verze 5.8.5)
Twitter


Vyhledávání
Twiter