28. 09.


Výb?r z obsahu

Ubuntu 9.10 na HTC HD2 Hra pro v?echna Windows Mobile za?ízení s originálním ovládáním Windows 95 na Windows Mobile za?ízeních (+ MS-DOS 7.1) P?evod videa do (nejen) WVGA rozli?ení i s titulky Google Android 2.1 s HTC Sense na va?em za?ízení! Emulujte PlayStation na Windows Mobile! Nezbytné spou?t?cí rozhraní a knihovny pro provozování v?t?iny moderních aplikací. Velká recenze HTC Touch HD T8282 O centimetr tlust?í a 3150mAh siln?j?í! HTC Universal: Adhesive Tape Tuning (Shelby GT500KR) Ångström Opie 1.2.3 na HTC Universal: Pohled u?ivatele Linux na HTC Universal: Zcela nové mo?nosti! 8 palcové Sony Vaio VGN-P92KS s 2GHz Atomem a 1600x768 displejem

Odkazy

Partne?i:Stahujte neomezen? s rapidzasms.cz

Toplisty, katalogy:


Statistiky
Vyberte si kategorii ve vrchní ?ásti stránky.


KeePassPPC 0.4.6

Pokud pou?íváte velké mno?ství r?zných d?le?itých jmen a hesel nap?íklad pro p?ihlá?ení k bankovním ú?t?m, e-mailovým schránkám, zabezpe?eným internetovým slu?bám, PIN kódy ke kreditním kartám, bezpe?nostním systém?m a podobn?, mohlo by být pro vás výhodné v?echny tyto významné informace ulo?it v jedné neprolomiteln? zakódované databázi. Tato aplikace to umo??uje s bezprost?edním p?ehledem a funk?ností.

Po prvním spu?t?ní se aplikace nebude ptát na heslo, proto?e je?t? ?ádné neexistuje, to vytvo?íte a? poté, co za?nete vkládat informace do databáze (jména, hesla [ta je mo?né dokonce p?i zadávání náhodn? vygenerovat] a dal?í), ke ka?dému záznamu lze p?i?adit speciální ikonku. Samotné skupiny a podskupiny pro za?azení jednotlivých informací m??ete samoz?ejm? vytvá?et, m?nit, nebo mazat (nástroje k t?mto úpravy a pro práci se záznamy najdete v nabídce ?Edit?, mo?nosti pro správu celých databází v nabídce ?File?).

Nejd?le?it?j?í je v?ak Master Key, kterým je zakódována celá databáze. P?i p?í?tím otev?ení máte p?ístup ke v?em svým hesl?m a informacím a? po jeho zadání. Jakmile ho zapomenete, k dat?m se ji? nedostanete (pokud je nemáte zálohované), proto pozor! Tento klí? se m?ní v nabídce ?Tools? -> ?Change Master Key?. Jestli?e zatrhnete ?Use Master Password AND Key File?, m??ete navíc vybrat i soubor, který bude nutný (krom? klí?e) k odem?ení databáze, co? p?iná?í je?t? v?t?í zabezpe?ení a jistotu, ?e se nikdo nedostane k va?im dat?m. ?patný klí? lze toti? zadat pouze t?ikrát.

Dal?í informace a verze pro star?í verze OS najdete zde na stránkách autora.

Download
Twitter


Vyhledávání
Twiter